Kvalitet och miljö

 

Vår långa erfarenhet av insamling och återvinning av material har av rutiner, kontakter och arbetssätt byggt upp och säkrat vägen till återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Vi arbetar kontinuerligt med att bli bättre på vårt eget miljö- och kvalitetsarbete och är certifierade enligt kraven i standarden ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.

Miljöpolicy

 

Hästveda Återvinning AB, dess verksamhet och dess medarbetare, skall med stor öppenhet och i alla led verka för en stark miljöomsorg.
Vårt miljöledningsprogram ska med målet att minska föroreningar kännetecknas av helhetssyn på miljön, kontinuerlig förbättring, kompetensutveckling och effektivt resursutnyttjande. Gällande miljölagstiftning och tillämpliga föreskrifter ska ses som grundkrav att uppfylla för ett kretsloppstänkande mot en varaktig och hållbar utveckling för miljön.
Det är också en del av vårt bidrag till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Kvalitetspolicy

 

Hästveda Återvinning AB ska med målet:

  • ständig förbättring av samtliga kvalitetsaspekter som våra uppdrag betingar
  • rätt hantering för återanvändning av restprodukter
  • ändamålsenlig lagring och hantering av kunds egendom
  • vara en samarbetspartner för industri, lantbruk och privatpersoner
  • alltid tillhandhålla en hög servicenivå och leveransprecision